Election 2020 : Oti Region

President: Oti Region

 
 


Map Key
NDC >80% >70% >50% >40% <20%
NPP >80% >70% >50% >40% <20%
 
 


Loading ...
Loading ...