President: Voting Trend

199620002000 R/o200420082008 R/o20122016
Abura / Asebu / KwamankeseNDC
60%
NDC
46%
NPP
56%
NPP
53%
NDC
59%
NDC
61%
NDC
60%
NDC
49%
Agona EastNDC
55%
NPP
46%
NPP
59%
NPP
62%
NDC
51%
NDC
52%
NDC
52%
NPP
52%
Agona WestNDC
50%
NPP
61%
NPP
70%
NPP
64%
NPP
52%
NPP
51%
NPP
50%
NPP
58%
Ajumako / Enyan / EssiamNPP
50%
NPP
52%
NPP
65%
NPP
63%
NDC
51%
NDC
53%
NDC
52%
NPP
50%
Asikuma Odoben BrakwaNDC
58%
NPP
52%
NPP
63%
NPP
64%
NPP
50%
NPP
51%
NDC
50%
NPP
55%
Assin NorthNDC
61%
NPP
50%
NPP
60%
NPP
59%
NPP
51%
NPP
50%
NDC
54%
NPP
52%
Assin SouthNDC
54%
NPP
59%
NPP
69%
NPP
65%
NPP
56%
NPP
57%
NPP
54%
NPP
63%
Awutu Senya WestNDC
57%
NPP
48%
NPP
59%
NPP
58%
NDC
50%
NDC
54%
NDC
51%
NPP
53%
Cape Coast SouthNPP
53%
NPP
65%
NPP
62%
NPP
57%
NDC
53%
NDC
56%
NDC
54%
NPP
51%
EffutuNDC
55%
NPP
51%
NPP
54%
NPP
56%
NDC
51%
NDC
55%
NDC
49%
NPP
60%
EkumfiNDC
68%
NDC
70%
NDC
71%
NDC
59%
NDC
69%
NDC
73%
NDC
69%
NDC
55%
Gomoa EastNDC
60%
NPP
49%
NPP
59%
NPP
61%
NDC
57%
NDC
59%
NDC
55%
NPP
52%
Gomoa WestNDC
55%
NDC
46%
NPP
57%
NPP
61%
NDC
56%
NDC
60%
NDC
59%
NPP
51%
Hemang Lower DenkyiraNPP
64%
NPP
52%
NPP
53%
NPP
49%
NPP
58%
Komenda / Edina Eguafo / AbiremNDC
61%
NDC
52%
NPP
53%
NPP
53%
NDC
54%
NDC
61%
NDC
56%
NDC
43%
MfantsemanNDC
52%
NDC
48%
NPP
56%
NPP
55%
NDC
56%
NDC
58%
NDC
55%
NPP
50%
Twifo - Atti MorkwaaNDC
53%
NDC
54%
NDC
60%
NDC
58%
NPP
53%
Upper Denkyira EastNPP
71%
NPP
64%
NPP
63%
NPP
58%
NPP
63%
Upper Denkyira WestNPP
68%
NPP
60%
NPP
60%
NPP
58%
NPP
62%